My ART when I don`t practice...

2014_Kaledu ryta, i oro uosta _) Norwich